Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Premium Brand?

Premium Brand to jedyny projekt marketingowy w Polsce, którego celem jest wsparcie w działaniach promocyjnych marek i firm o wysokiej reputacji. Podstawą Premium Brand jest badanie reputacji, które realizowane jest raz do roku. Uczestnicy projektu otrzymują na zakończenie profesjonalny raport z wynikami badania. Te marki i firmy, które uzyskały wynik powyżej ustalonego progu, otrzymują również certyfikat Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand.

Jakie zmiany w projekcie wprowadzono w ostatnim czasie?

W 2015 roku ujednolicono nazwę nagrody konkursu. Obecnie tytuł oraz certyfikat Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand otrzymują wyłącznie marki oraz firmy biorące udział w badaniu, które uzyskały wynik powyżej 60 na 100 możliwych punktów. Zrezygnowano z osobnego badania spółek giełdowych, firm z branży budowlanej oraz farmaceutycznej. Wymienione podmioty mogą wziąć udział w badaniu reputacji marek lub firm. Ponadto od 10. edycji uczestnicy mają możliwość dodania do badania własnego zestawu pytań. Pytania powinny mieć formę pytań zamkniętych. Koszt dodania jednego pytania zamkniętego wynosi 1000 zł + VAT.

Czym się różni Premium Brand od innych projektów i nagród dla marek?

Projekt Premium Brand to jedyny projekt na rynku, badający i nagradzający za „reputację”. Wskaźnik reputacji uznawany jest przez ekspertów za najistotniejszą wartość niematerialną firmy czy marki. Fakt ten, jak również metodologia, czyni nagrodę Premium Brand szczególnie istotną. Certyfikat Premium Brand jest przyznawany na podstawie niezależnego badania. Nagradzane marki i firmy wyłaniane są na podstawie analizy wyników badania, niesubiektywnego zdania jury, i w oparciu o specjalnie przygotowaną metodologię. Premium Brand nie jest adaptacją zagranicznego badania. Metodologia została przygotowana z uwzględnieniem polskiej specyfiki. To czyni Premium Brand wyjątkowo rzetelną nagrodą dla marek i firm na polskim rynku.

Kto bierze udział w projekcie?

W badaniu reputacji biorą udział marki obecne i rozpoznawalne na polskim rynku oraz podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce o największych przychodach netto za ostatni rok. Penetracja rynkowa marek i firm powinna przekraczać 5%.

Czy wyniki są rankingowane?

NIE. Przez 5 lat trwania projektu powstawał ranking marek w kategoriach ogólnych oraz jeden TOP 10. Od 5 edycji (od 2010 roku) rankingi uległy kasacji. Wynika to z przekonania, które podziela większość badanych, że trudno mówić o wyższej lub najwyższej reputacji. Znane marki i firmy mogą mieć albo dobrą, albo złą reputację. Laureaci, marki i firmy o wysokiej reputacji są przedstawiane mediom dopiero po otrzymaniu i potwierdzeniu wyników w niezależnym badaniu na grupach respondentów.

Czy udział w projekcie jest płatny?

Tak. W przypadku spełnienia wymogów formalnych i objęcia badaniem, zgłaszający zobligowany jest regulaminem do:

 • 1) uiszczenia opłaty rejestracyjnej od każdej zgłoszonej marki lub firmy w wysokości 12 000 PLN + 23% VAT w terminie 14 dni od wystawienia przez Organizatora faktury VAT. Wystawienie faktury następuje w chwili akceptacji zgłoszenia.
 • 2) wykupienia Pakietu Promocyjnego Laureata za kwotę18 00 zł netto, który zawiera: udział w Gali, wręczenie statuetki, komunikację w materiałach Premium Brand oraz prawo do posługiwania się Godłem w materiałach wewnętrznych oraz promocyjno-reklamowych firmy. W ramach współpracy z multimedialną agencją Informacyjną Newseria Laureat otrzymuje dodatkowo: wizytówkę video wraz z prawami do filmu promocyjnego, obsługę news (wywiad + rozbudowanie materiału wizerunkowego).
 • 3) Opłata za Pakiet Promocyjny Laureata powinna być dokonana w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury, która jest dostarczana wraz wynikami badania i raportem – przed oficjalną galą.

Czy uczestnictwo w projekcie gwarantuje zdobycie certyfikatu Premium Brand?

Nie. Certyfikat oraz tytuł Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand otrzymują tylko te marki i firmy, które uzyskały w badaniu wynik powyżej 60 punktów na 100 możliwych. Natomiast uczestnicy, którzy zdobyli mniej punktów, otrzymują wyłącznie cenny i użyteczny, z punktu widzenia rozwoju marki lub firmy, raport z badania.

Czy wszystkie wyniki są publicznie ogłaszane?

Nie. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy marek i firm, którym udało się zdobyć certyfikat Premium Brand. Marki i firmy, które uzyskały w badaniu zbyt niski wynik na zdobycie certyfikatu nie zostaną publicznie ogłoszone.

Do czego uprawnia tytuł oraz certyfikat Premium Brand?

Nagroda, tytuł oraz certyfikat Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand, uprawnia do skorzystania z pełnej oferty Premium Brand – Pakietu Promocyjnego Laureata.

Co zawiera Pakiet Promocyjny Laureata?

 • 1) udział w gali (złota statuetka + certyfikat)
 • 2) W ramach współpracy z multimedialną agencją Informacyjną Newseria Laureat otrzymuje dodatkowo: wizytówkę video wraz z prawami do filmu promocyjnego, obsługę news (wywiad + rozbudowanie materiału wizerunkowego), dystrybucja na platformie internetowej x-news.
 • 3) komunikację w materiałach Premium Brand.
 • 4) prawo do posługiwania się Godłem Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand zarówno w materiałach wewnętrznych oraz promocyjno-reklamowych firmy.

Kim jest laureat Premium Brand?

Laureatem Premium Brand jest każdy, kto został przyjęty do badania po spełnieniu aspektów formalnych i uzyskał wynik z badania powyżej 60 punktów.

Kim są respondenci badania?

Respondenci to ogólnopolska próba konsumentów licząca ok. 10 000 osób, dobrana z panelu Ariadna. Struktura próby dobierana jest według reprezentacji w populacji Polaków w wieku 15+ dla płci, wieku, wykształcenia oraz wielkości miejscowości zamieszkania. Każda marka będzie analizowana na próbie konsumentów minimum n=500 osób.

Jak mierzona jest reputacja?

Wskaźnik reputacji marki jest zbudowany na subiektywnym wskaźniku postrzegania marki przez konsumentów. Nie chodzi tu o to, jaka obiektywnie marka jest, ale jak ją widzą konsumenci – jest to ich subiektywna opinia, która jednak, jak pokazują analizy, w ogromnym stopniu determinuje sukces rynkowy marki.

Jakie są podstawowe wymiary reputacji stosowane w badaniu Premium Brand?

Wskaźnik reputacji budowany jest na podstawie 5 następujących wymiarów:

 • 1) zaufanie wobec marki – jest to zaufanie jakim konsument darzy markę
 • 2) atmosfera medialna – postrzeganie przez konsumenta obecności marki w mediach, nie tylko poprzez przekazy dedykowane, ale również przez niezależne opinie czy materiały dot. marki upubliczniane w mediach
 • 3) społeczne zaangażowanie – na ile w opinii konsumenta marka jest zaangażowana w działania csr, na ile jest zaangażowana w działania dla dobra społeczeństwa
 • 4) marka / firma jako pracodawca – postrzeganie przez konsumenta marki/ firmy poprzez pryzmat pracodawcy na rynku pracy)
 • 5) referencje (lojalność) – na ile osoba jest skłonna polecić daną markę innym, są to rekomendacje dawane marce, jest to powiązane z lojalnością wobec marki

Jakie są unikalne korzyści udziału w Premium Brand?

 • 1) Zdobycie rzetelnej i wszechstronnej wiedzy dotyczącej reputacji własnej marki i firmy, a przez to zwiększenie efektywności w osiąganiu celów biznesowych,
 • 2) pogłębienie wiedzy o silnych i słabych stronach percepcji marki i firmy oraz wykorzystanie tej wiedzy w działaniach marketingowych i investor relations,
 • 3) otrzymanie rekomendacji, która wskaże kierunek rozwoju reputacji marki,
 • 4) śledzenie rozwoju marki na tle jej otoczenia konkurencyjnego (dzięki corocznej realizacji badania),
 • 5) zdobycie tytułu oraz certyfikatu Marki Wysokiej Reputacji i wykorzystanie go w komunikacji marketingowej,
 • 6) image transfer – znalezienie się w elitarnym gronie polskich marek i firm,
 • 8) rozgłos w mediach – nasze badania cieszą się dużym zainteresowaniem,
 • 9) wspomaganie sprzedaży w zakresie działań marki i firmy wśród kontrahentów, konsumentów i inwestorów.

Ponadto w tegorocznej edycji organizator umożliwił markom oraz firmom dodanie do badania własnych pytań zamkniętych, dzięki czemu uczestnicy mogą zbadać inne strategiczne dla marki lub firmy obszary. Każde takie pytanie jest dodatkowo płatne – 1000 zł + VAT.

Czym jest godło promocyjne?

Godło promocyjne jest specjalnie zaprojektowanym znakiem towarowym zawierającym logotyp projektu. Używanie Godła Marki Wysokiej Reputacji Premium Brand jest płatne i dostępne jedynie dla laureatów badania.

Jak można wykorzystać godło promocyjne?

Godło można wykorzystać na wiele sposobów w zależności od charakteru działań. Można je umieścić na przykład:

 • 1) na billboardach,
 • 2) w spotach TV,
 • 3) w reklamach informacyjnych (infomercials),
 • 4) w reklamach prasowych,
 • 5) w notatkach prasowych,
 • na materiałach promocyjnych (ulotki, gazetki, papier firmowy, gadżety, itp.),
 • na materiałach wspierających sprzedaż (typu POS),
 • 6) na opakowaniach produktów,
 • 7) w materiałach wyświetlanych na ekranach podczas eventów, konferencji.

Jaka jest różnica miedzy godłem a logotypem?

Logotyp Premium Brand oraz Godło Premium Brand to zastrzeżone znaki towarowe. Właścicielem znaków jest organizator projektu.

 • 1) Logotyp jest znakiem graficznym identyfikującym projekt Premium Brand. Logotyp składa się z symbolu graficznego i tekstowego zapisu nazwy projektu. Za zgodą organizatora – właściciela znaku towarowego może być wykorzystywany w komunikatach prasowych.
 • 2) Godło jest specjalnie zaprojektowanym znakiem graficznym zawierającym logotyp, które po zakupie licencji można wykorzystywać w komunikacji marketingowej. Możliwość zakupu licencji na Godło Marki Wysokiej Reputacji otrzymują jedynie laureaci badania.

Co jeżeli nie zgłoszę się w terminie?

Terminarz podany na oficjalnej stronie projektu jest obowiązujący. Może on ulec zmianie. W momencie rozpoczęcia badań dołączenie do grupy badanych podmiotów jest niemożliwe. Zainteresowany podmiot może dołączyć do badanych w roku następnym.

Czy można wycofać się z badania?

Marka lub firma może wycofać się z badania tylko przed jego rozpoczęciem. Jeśli marka lub firma wycofa się do 30 marca 2021 (czyli najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń), otrzyma zwrot kwoty uiszczonej przy rejestracji po potrąceniu opłaty manipulacyjnej z tytułu poniesionych przez Organizatora kosztów własnych w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Jeśli marka lub firma zgłosi chęć rezygnacji po 30 marca 2021 roku, opłata uiszczona przy rejestracji nie zostanie zwrócona. Po rozpoczęciu badania wycofanie się nie jest możliwe

Na jaki okres jest przyznawana licencja na godło?

Licencja użytkowania godła jest roczna, ważna przez 12 miesięcy od daty jej wystawienia.