Regulamin

N

Regulamin uczestnictwa w projekcie Premium Brand 2018

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Badanie reputacji i nagroda dla Marek Wysokiej Reputacji Premium Brand, zwane dalej projektem, są organizowane i przyznawane na zasadach niniejszego regulaminu.
 2. Nagroda Premium Brand ma charakter certyfikatu, potwierdzającego wysoką reputację marki i/lub firmy na podstawie ogólnopolskich badań rynkowych.
 3. Organizatorem projektu jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand” (nazwa skrócona: Premium Brand), zwana dalej Organizatorem.
 4. Do projektu mogą zostać zgłoszone marki oraz firmy obecne na polskim rynku

§2 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Nagroda Premium Brand jest przyznawana na podstawie wyników badań prowadzonych na zlecenie Organizatora.
 2. Badanie zostanie przeprowadzone w marcu 2018 roku na ogólnopolskiej próbie konsumentów liczącej ok. N=10 000 osób, dobranej z panelu Ariadna (www.panelariadna.pl) metodą CAWI. Struktura próby zostanie dobrana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15 lat dla płci, wieku, wykształcenia i wielkości miejscowości zamieszkania. Każda marka będzie analizowana na grupie konsumentów nie mniejszej niż N=1000 osób.
 3. Nagroda zostanie przyznana tym markom/firmom, które w badaniu uzyskają wynik powyżej 60 punktów w skali 100 punktowej. Metodologia badania dostępna jest na stronie www.premiumbrand.com.pl.

§3 PROCEDURA ZGŁOSZEŃ

1.     Zgłoszenie do projektu odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia udziału, otrzymanego drogą mailową i dostępnego na stronie www.premiumbrand.com.pl.

2.     Zgłaszający może zgłosić do projektu dowolną liczbę marek/firm.

3.     Po przesłaniu zgłoszenia do Organizatora – Organizator w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania formularza prześle mailowe potwierdzenie przyjęcia marki/firmy do projektu. W przypadku nie przyjęcia marki/firmy do projektu zgłoszenie należy uznać za niebyłe. Zgłaszający nie zostanie obciążony z tego tytułu żadnymi opłatami. Organizator może nie przyjąć marki/firmy do badania, jeżeli jej udział w rynku nie przekracza 5%.

4.     Po akceptacji zgłoszenia przez Organizatora Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rejestracyjnej od każdej zgłoszonej marki/firmy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Opłata rejestracyjna obejmuje: raport z badania oraz udział w konkursie – 12 000 zł netto. Dodatkowo istnieje możliwość dodania własnego zestawu pytań (pierwsze pytanie zamknięte – gratis, każde kolejne pytanie zamknięte – 1000 zł netto – jedno).

5.     Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do dnia 15 marca 2018 roku.

6.     Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

7.     Ogłoszenie wyników projektu odbędzie się podczas uroczystej gali z udziałem mediów i osób z branży marketingowej, zaplanowanej wstępnie na drugą połowę kwietnia 2018 roku.

8.     Jeśli Zgłaszający złożył potwierdzony podpisem formularz zgłoszenia u Organizatora, może wycofać się z udziału w projekcie do 8 lutego 2018 roku (czyli najpóźniej na 20 dni przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń),  przy czym Zgłaszający otrzyma zwrot 50% kwoty uiszczonej podczas zgłoszenia do projektu.

9.     Jeśli Zgłaszający wycofa się po 8 lutego 2018 roku, opłata uiszczona przy zgłoszeniu nie zostanie zwrócona, niezależnie od liczby marek/firm zgłoszonych do projektu.

 

§4 PROCEDURA OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 1. Publiczne ogłoszenie wyników projektu oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystej gali zaplanowanej wstępnie na koniec kwietnia 2018 roku w Warszawie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników tylko w przypadku zajścia uzasadnionych okoliczności, takich jak: konieczność przedłużenia badania celem otrzymania prawidłowych wyników bądź działanie „siły wyższej”.
 3. W przypadku zdobycia przez markę/firmę Zgłaszającego tytułu „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2017” Zgłaszający zobowiązuje się wykupić licencję na posługiwanie się Godłem Promocyjnym wraz z pakietem promocyjnym laureata. O wygranej Zgłaszający zostanie poinformowany do 30 marca 2017 roku (Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w związku z okolicznościami opisanymi w § 4.2.). Zgłaszający zobowiązuje się uiścić opłatę za Godło Promocyjne i przysługujący:
  • Pakiet Promocyjny Laureata – 18 000 zł netto, który zawiera: udział w Gali (2 zaproszenia), wręczenie statuetki, komunikację w materiałach Premium Brand oraz prawo do posługiwania się Godłem w materiałach wewnętrznych oraz promocyjno-reklamowych firmy. Dodatkowo, Laureat otrzymuje: wizytówkę video wraz z prawami do filmu promocyjnego, (wywiad + rozbudowanie materiału wizerunkowego).

  Opłatę należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Licencja jest ważna przez 12 miesięcy od daty publicznego ogłoszenia zwycięzców projektu. Pakiet Promocyjny Laureata dostępny jest
  u Organizatora

 4. Zgłaszający uzyskuje prawo posługiwania się tytułem „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2018”  z chwilą uregulowania należności opisanych w § 4.3. Godło promocyjne „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2018” stanowi zastrzeżony znak towarowy będący własnością Organizatora.
 5. Zgłaszający zobowiązuje się posługiwać Godłem projektu zgodnie z licencją, a przede wszystkim zobowiązuje się nie modyfikować Godła bez pisemnej zgody Organizatora. Umieszczenie Godła na opakowaniach produktów winno być każdorazowo uzgadniane z Organizatorem. Ponadto Zgłaszający zobowiązuje się, że nie będzie używał Godła, ani informował o wynikach projektu przed publicznym ogłoszeniem wyników przez Organizatora.
 6. Każda marka/firma, która w badaniu uzyska wymaganą liczbę punktów (60+) i tym samym zdobędzie tytuł „Marki Wysokiej Reputacji – Premium Brand 2018”, otrzyma statuetkę oraz certyfikat potwierdzający tytuł. Dodatkowe kopie statuetek i certyfikatów są odpłatne i będą dostępne u Organizatora po ogłoszeniu wyników, po złożeniu pisemnego zamówienia, zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień sprzedaży.
 7. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi materiały niezbędne do komunikacji wyników i realizacji pakietu promocyjnego, takie jak: logotypy, zdjęcia produktów, informacje promocyjne o marce/firmie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania laureatów nagrody w środkach masowego przekazu partnerów współpracujących oraz za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji.
 9. Ranking firm, które uzyskały mniejszą liczbę punktów niż 60 nie będzie publikowany.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszego regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora.
 2. Korespondencja związana z projektem powinna być kierowana na adres siedziby Organizatora: ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa, bądź na adres e-mailowy: biuro@premiumbrand.com.pl.
 3. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej: www.premiumbrand.com.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu ogłaszane będą na stronie internetowej www.premiumbrand.com.pl oraz rozsyłane do uczestników projektu drogą mailową.
 5. Wysłanie przez Zgłaszającego formularza zgłoszenia marki/firmy jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.